BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM HKI

1/4/2019 10:53:29 AM

Các đồng chí tải các mẫu vào điểm học kỳ I bên dưới để nhập điểm.
*** Lưu ý:
- Giữa các chữ số thập phân nhập bằng dấu chấm (.), KHÔNG nhập dấu phẩy (,). Ví dụ: 7.5
- Không chỉnh sửa biểu mẫu
- Quy ước lưu tên file: TÊN MÔN + TÊN KHỐI LỚP. Ví dụ: LỊCH SỬ 9; NGỮ VĂN 8… 
- Nhập điểm xong, các đồng chí gửi về địa chỉ Email của nhà trường theo địa chỉ: thcs_thachhoa@quangbinh.edu.vn